PARTNEŘI NAŠICH STRÁNEK >> Deep Silver | ABC games | Zing.cz | Dungeon Siege 3 | CZshare.com | WEDOS.cz

OFICIÁLNÍ ČESKÁ CENTRÁLA PRO HERNÍ SÉRII SACRED jsme i na Facebooku >> FB

SACRED-city.cz

SACRED
Underworld

SACRED 2
Fallen Angel

SACRED 3

DISKUTUJTE:

ANKETUJTE:

Pokud chcete pomoci v rozvoji webu, přečtěte si možnosti: ZDE

SACRED: Underworld » Dějová linie » MYTHOLOGIE


Stvoření světa

Na počátku všeho byl jen chaos! Svět byl tvořen temnotou, strachem a hrůzou! Ale pak se z černoty zrodili Bohové a pobili Démony Temnoty. Vyhnali je do světa zla a přinesli světlo a řád tam, kde dosud nebyly. Avšak Démoni planuli nenávistí k Bohům a hledali cesty do světů, jež bohové nyní stvořili.

Život vzkvétal na tisících světů, kam bohové zaseli své sémě. Avšak brzy poté smrt pohltila tuto úrodu, když Démoni z Podsvětí zničili nebeské zázraky. Proto ze své vlastní krve stvořili bohové Srdce Ancarie, aby sjednotili všechny živé bytosti a zapečetili tento svět. Oheň, země, voda, vzduch a vesmír vplynuly do tohoto Světakamene, základu veškerého bytí.

Démoni se zalykali záští vůči Bohům, kteří je vyhnali, a pokoušeli se získat Světakámen. Avšak cesty vedoucí do světa smrtelníků byly uzavřeny, proto rozšířili nedůvěru, bídu, hlad a mor mezi boží stvoření a naplnili jejich srdce touhou po válce, ničení a neomezené moci…

Vojsko Serafů

Jakmile Páni Démonů uvrhli nebeská stvoření do zmatku a Černokněžníci Temnot se naučili užít krve nevinných k otevření pekelných bran, démoni proudili do smrtelných světů v celých hordách. V průběhu bojů trvajících eóny byli Bohové stále zatlačováni a hrozilo, že Srdce Ancarie padne do rukou Démonů. Avšak pohleďte – bohyně války Sophja povstala a obětovala život při střetu s Worganarem, nejvyšším z Démonů. Avšak když se Worganar zaradoval, že srdce světa je nyní v jeho moci, ze Sophjiny krve se zrodili noví válečníci: Serafové. Serafové využili své božské moci, aby zničili Worganara a jeho následovníky a vyhnali Démony nazpět do pekla, odkud přišli.

Nyní, když mír byl konečně na dosah, byli Serafové určeni k ochraně Zlatého Srdce. Rozlomili jej na pět částí, které schovali v nejvzdálenějších částech království. Avšak díky požehnání Bohů a své nadřazenosti v boji se Serafové stali arogantními a nadutými. Ve své pýše a povýšenosti odpadli od střežení pěti elementů, které objevil a uloupil temnější rod mocichtivých elfů – Temní elfové…

Serafové současnosti

Elfové, nejpyšnější ze všech nebeských stvoření, bojovali proti svým mocichtivým temným bratrům a sestrám. Avšak temní elfové, nyní vlastnící magické elementy, použili krev, oheň a nemoci, aby tak pokořili tento vznešený národ. Naposledy vyslali Bohové armádu serafů, aby zastavila vraždění, ale kněžky Matriarchátu temných elfů, nyní posílené magickými elementy proudícími světem Ancarie, smetly celé řady Serafů a jen několik málo přežilo.

Spása smrtelníků se objevila v podobě trpaslíků z Gnarlingenu, později známé jako pevnost Gnarlstadt. Ozbrojení svými širokými sekerami si tito hrdí válečníci prosekali cestu řadami temných elfů a zahnali je zpět. V průběhu bojů byly tři z pěti elementů získány nazpět a odneseny do bezpečí. Serafové byli vyhlazeni, bez armády, jen několik služebníků světla se navrátilo ke svým kořenům a zasvětilo se ochraně dobra…

Království Aarnuma I.

Před tisícem let královská kněžka Sofie, ochránkyně opevněných klášterů Serafů, předala svému synovi Aarnumovi I. klášter v údolí Ledového Potoka. Aarnum, divoký a impulzivní muž, vyrůstal ve světě, kde skřeti a Temní elfové nastolili vražednickou vládu nad zemí a zotročovali obyvatelstvo toužící po míru. Ale Serafové, oslabení a málo početní, mu odmítli pomoc. Aarnum unikl do lesní pevnosti Tyr-Fasul v zemi elfů a začal shromažďovat armádu z žoldáků a potulných rytířů.

Aarnum zbavil Královskou kněžku moci a s pomocí svých vojáků a trpaslíků z Gnarstadtu postavil mocnou armádu a obsadil Mhurag-Nar, pevnost temných elfů na Ancarijských planinách. Aarnum jej přejmenoval na Udatín, ustanovil se světským králem a odepřel Serafům veškerou moc na území svého malého království. Synové Aarnuma I. rozšířili vliv svého království železnou pěstí. Rytíři, rváči a tlupy pobudů se potloukaly po celé zemi a štvali a zabíjeli skřety, zlobry a temné elfy.

Krvavé moře

Morgast, druhorozený syn Aarnuma I., se ukázal být obzvlášť krutým a rozšířil pronásledování na čarodějnice, zaklínače a mágy, stejně jako na potulné zpěváky a kočovníky. Mezi hlavní městem Udatínem a opevněnými kláštery si vystavěl pevnost Hromov, velmi brzy však překřtěnou ostatními na Vranov – kvůli stovkám vran a havranů, hodujících na tělech klátících se v oprátkách podél popravišť a hrobů, táhnoucích se od sídla Morgastů.

Mezitím temní elfové plánují ohavnou odplatu. S pomocí jedu a zrady se probourali ze severu do podzemních komor trpasličí pevnosti Gnarlstadtu a vyhubili veškeré obyvatele. Ani jeden trpaslík, muž, žena či dítě nepřežil ta jatka. Opevnění v podzemí vybudovali temní elfové pevnost Žurag-nar na ruinách Gnarlstadtu, odkud ovládli celý severovýchod Ancarie.

Pouštní pustina

Skřeti, kteří kdysi obývali veškeré pláně Ancarie, jsou zahnáni na východ a na jih. Zatímco na východě jsou buďto otročeni a nebo zabíjeni Temnými Elfy, na jihu byly houfy Skřetů rozprášeny královským vojskem do neúrodných pustin Chorad-Nuru, kde se pokoušejí žít svůj bídný život.

Nicméně skřety tyto drsné podmínky zocelily. V tlupách je uctíván kult válečníka a používání brutální síly se stává rozhodujícím faktorem k vládnutí. V porovnání s tím se v Království Ancarie ve šlechtických rodinách zavádí vytříbené zvyky. Skřeti se brzy naučili jak přežít v pustině a začali vyrábět brnění a zbraně v kovárnách ve svých vesnicích a horských osadách.

V následujících stoletích je jih Království vystaven neustálým nájezdům skřetů, jejichž vzrůstající síla přitahuje další chamtivé kreatury jako zlobry, gobliny a trolly, kteří se velice rádi připojují ke skřetím vojskům.

Války o nástupnictví

Za vlády krále Vladimíra VI. vyvstala reálná hrozba rozpadu království. Vznešené rody DeMordreyů, přímých následníků Morgasta I., z Oblividonu na východě a Mascarellů na jihozápadě soupeřily o nástupnictví a rozdělily království na polosoběstačná knížectví, která se podřizovala pouze samotnému králi.

V rodině Vladimíra DeMordreye nalezli temní elfové vynikající spojence a společně pokryli království stínem vražd a spiknutí. Některé rody z Oblividonu, Ransenmar a Wiedenfeld, kromě jiných, byly zničeny. Ale Vladimírova hrůzovláda sahala ještě dále. Útisk čarodějů se neomezoval jen na knížectví DeMordreyů, byli pronásledováni jako odpadlíci po celém království. Na přímluvu kněžny Magdaleny z Mascarellu zastavil Vladimír útisk a popravy, místo toho vykázal zaklínače do nejvzdálenějších oblastí temných bažin na východě. Zde byli přinuceni žít v bídě a nebezpečí.

Za tento projev milosti musela Magdalena zaplatit sňatkem s Vladimírovým synem Alexorem, který zakrátko zabil svou mladou nevěstu v záchvatu vzteku.

Říše krve

Princ Valorian, přímý potomek Aarnuma I., byl Alexorem I. poslán do vyhnanství, vyrůstal v opevněném klášteře v údolí Ledového Potoka. Když si jednoho dne vyjel na koni, zachránil Mluvčího elfů z Tyr-Hadaru Laralasu před skupinou DeMordreyových vojáků. Valorian přitom téměř přišel o život a smrti unikl jedině díky léčebné moci elfů. Laralasu zasáhla jeho odvaha a zamilovala se do něho. Valorian tak našel v elfech odvážné spojence. S pomocí elfů a Serafů z údolí Ledového Potoka se Valorianovi podařilo sesadit krále Alexora z trůnu v bitvě u Pohádkové Křižovatky a získat korunu pro sebe.

Valorian I. ukončil hrůzovládu a osvobodil nevolníky. Zaklínači se mohli vrátit do království a byl jmenován také dvorní čaroděj, zatímco Serafy získaly postavení paladinů jako část obnovy svého postavení a nyní již nebyly podřízeny žádné světské spravedlnosti. Valorian se však nesměl oženit s Laralasou, proto si vzal Alexorovu neteř Moridyu, aby dosáhl smíru s rodem DeMordreyů.

Velký mír

Valorianovým pravnukem je král Aarnum X. Aarnumva moc je založena na zavedeném systému obchodu a daní, který zasahuje do všech koutů říše. Elfové z Tyr-Hadaru posílají lovce, aby pomohli královským stopařům, zatímco Serafové zajišťují mír a spravedlnost.

Vztahy s rodem DeMordreyů jsou posíleny novým spojenectvím. Vladimír DeMordrey je Aarnumovým nejvyšším polním maršálem a vojenským ochráncem království, velí nejlépe vycvičeným a nejschopnějším vojákům. Mladý kníže úspěšně chrání království posilováním ochrany města Hradešína. Avšak na druhou stranu toto rozhodnutí znamená, že ekonomicky nevýznamná města Chmurovice, Rašelinov a Vřesový Potok jsou od nynějška naprosto odříznuté od královské ochrany.

Aarnumův syn, princ Valor, nyní bojuje se skřety na jihu království. Mladý princ si dosud nevybral nevěstu, ačkoliv lady Druusa DeMordrey a lady Varia z Hraničova patří mezi nejkrásnější a nejpřitažlivější ženy v království.

SACRED: UNDERWORLD| SACRED 2: FALLEN ANGEL| SACRED 3

ZAJÍMAVÁ STRÁNKA

Dungeon siege 3 | Akční RPG - to nejnovější

Copyright © 2007 - 2024 | Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů a ostatních materiálů je bez uvedení zdroje či svolení redakce zakázáno.